תנאי גישה לאתר האינטרנט של מיסטר מאני ישראל בע"מ והיבטים משפטים

 
    מיסטר מאני ישראל בע''מ (להלן: "החברה") מאשרת לך גישה ושימוש באתר האינטרנט שלה בכפיפות להוראות ולתנאים המפורטים להלן והתחייבותך לפעול לפיהם:  
   
 1. אתר זה והמידע המפורסם בו, מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של החברה ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
  עליך לקחת בחשבון כי לאחר הפרסום של המידע באתר, עשויים גם לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח יעודכנו באתר.
 2. מטרתו של אתר זה הינו לצפות ולדלות ממנו מידע. אין החברה אחראית שהמידע באתר זה מדויק, עדכני ומלא למרות שהחברה שואפת לעמוד בקריטריונים אלו. בכל מקרה המידע אשר יחייב את החברה יהא רק זה אשר יסוכם בין הצדדים במסמך בכתב.
 3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהוא - להמחשה בלבד.
 4. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע השקעות על ידי החברה או עסקאות עם החברה, ואין באמור בהם תחליף לייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים שלך. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ משפטי או אחר ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת הקורא ו/או לזכותו להיוועץ ברואה חשבון ו/או עורך דין ו/או כל בעל מקצוע אחר.
 5. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שהחברה עושה ככל אשר לאל ידה למנוע זאת. החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.
 6. החברה אינו אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. עליך לקחת בחשבון כי לאחר הפרסום של המידע באתר, עשויים גם לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח יעודכנו באתר.
 7. המידע המחייב את החברה יהיה רק זה אשר יסוכם בין הצדדים במסמך בכתב. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, בין המידע המופיע באתר זה לבין המידע אשר סוכם בין הצדדים במסמך בכתב, יקבע המידע אשר סוכם בין הצדדים בכתב.
 8. לחברה תהיה הזכות לעדכן או לשנות מזמן לזמן את האתר לרבות להפסיק את פעילות האתר, באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא יהיה בכך כדי להטיל אחריות על החברה. כל שינוי או עדכון שיעשה על ידי החברה, יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, על כן מומלץ להקפיד ולעקוב אחר השינויים או העדכונים.
 9. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה, אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה על אתרים אלה, ואין החברה נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם.
 10. באתר זה מתפרסמים מאמרים, סקירות מידע וחומר אחר שמקורו בגורמים מחוץ לחברה. החברה אינה אחראית בדרך כלשהי לתוכן החומר הנ"ל ולנכונות האמור בו והוא מוצג באינטרנט רק כשירות ללקוחות החברה, כשהאחריות לאמור בו מוטלת כולה על אותם גורמים.
 11. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, החברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.
 12. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.
 13. באתר זה עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על מוצרים ו/או שירותים, שאינם בהכרח משקפים את דעתה של החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.
 14. ידוע לי כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי, ואני מסכים לכך.
 15. פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  גיוס מימון  [למשקיעים]  
מיסטר מאני ישראל | ת.ד 2147 | זכרון יעקב 30900 | טלפון: 03-57-57-527, פקס: 03-613-66-06,   office@mistermoney.co.il
תנאי גישה לאתר האינטרנט של מיסטר מאני ישראל בע"מ והיבטים משפטים
האתר נבנה ע"י זכאי.קום